JSN Epic - шаблон joomla Авто
ru | kz | en

Наука

Научно-исследовательская работа студентов(НИРС)

Публикации ППС за 2015 год

 

Ф.И.О. 

авторов публикации

Название

Издательство, журнал (номер, год)

Кол-во печатных

страниц

1

2

3

5

6

МОНОГРАФИИ

1

Жарқынбаева С.

«Бескоалиционные дифференциальные игры трех лиц при неопределенности» –

 

Алматы, 2015, – 152 с. 

9,5 п.л.

Итого:

9,5 п.л.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1

Шардарбеков Д.Ш.

Оқыту мен тәрбие үрдісі туралы терминологиялық түсінік

Алматы, 2015.- 40 с. .

2,5 п.л.

2

Карбаева Ш.Ш.

Кошербаева Ш.С.

 

Зайсан ауданының географиясы. Учебное пособие для 8 – 9 класса

Типография: l – Pride.rz 05.06. 2015.- 52 с.

3,3 п.л.

3

Рахманова Н.М.

 

Қазіргі  қазақ   әдебиеті  20-30 жж.

 

Учебное пособие. Алматы, КазГосЖенПУ, 2015.-218 с.

13,6 п.л.

Итого:

19,4 п.л.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

1

Усенова А.М.

Абсатова М.

Оралбекова А

Интеграция в начальной школе: теория и иетодика

Учебно – методическое пособие. Алматы, 2015.- 130 с.

8,4 п.л.

2

Шардарбеков Д.Ш.

Инновациялық әдістер мен оқыту технологиясын пайдалану арқылы сапалы білім беру әдістемесі

(Әдістемелік жинақ ЖОО студенттеріне арналған)

Алматы, 2015 – 42 бет

2 п.л.

Итого:

10,4 п.л.

УЧЕБНИКИ

 

1

Рахметова С.Р.

Литературное чтение.  Учебник для 3 класса общеобразовательных школ РК (на каз.яз).

Алматы: «Атамұра», 2015.

13,5 п.л.

2

Көлбаев Т.

«Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін»

Алматы : Асыл Сөз, 2015. ­ 384 б. ­

24 п.л.

3

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика.  Жалпы білім беретін мектептің 4 –сыныбына арналған оқулық.   ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. 1-бөлім

Атамұра, 2015.

12,29 п.л.

4

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика.  Жалпы білім беретін мектептің 4 –сыныбына арналған оқулық.   ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. 2 –бөлім

Атамұра, 2015. 

 

12,29  п.л.

5

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика. Оқыту әдістемесі. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған

Атамұра, 2015.

11,34 п.л.

6

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика. Учебник для  4  класса общеобразовательной школы (на рус.яз), рекомендованный МОН РК. Часть1

Атамұра, 2015

12,29 п.л.

7

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика. Учебник для  4 класса общеобразовательной школы (на рус.яз), рекомендованный МОН РК. Часть 2

Атамұра, 2015.

 

12,29 п.л.

8

Кучер Т.П.

Акрамова А.С.

Кукарина Г.И.   

Математика. Методическое руководство для учителей 4 класса общеобразовательной школы. Рекомендовано МОН РК

Атамұра, 2015.

 

11,34п.л.

Итого:

109,34 п.л.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

1.1 научные статьи в изданиях, включенных в перечень ККСОН

1

Селкебаева А.Т.

«Алаш қозғалысының тарихы»

Қазақстанның өнеркәсіп транспорты, 2015, С.79-82

 

2

Ибрагимова З.А.

«Мектеп жанындағы тұқымбақ»

Поиск серия гуманитарных наук № 2, 2015.-24-28 с.,

0,2 п.л.

3

Шаяхметов Н. Кадырбеков Р

«Способы отбора и спортивная ориентировка в процессе физического воспитания»

«Хабаршы-Вестник» научный журнал КазНПУ им Абая. Серия «Начальная школа и физическая культура» .- Алматы, №1 2015.-78-81с., 0,3п.л.

0,3п.л.

4

Шаяхметов Н., Шаяхметова Д.А.

«Мектеп жасына дейінгі баланың адамгершілік қасиеттерін ойын арқылы тәрбиелеу»

«Бала мен балабақша» Республикалық педагогикалық журнал, №4 2015.- 45-48 с.,

0,2 п.л.

5

Шаяхметов Н. Кадырбеков Р . Ислямов Б

«Дене шынықтыру пәнін оқыту үрдісіндегі инновациялық технологиялар»

«Хабаршы-Вестник» научный журнал КазНПУ им Абая. Серия «Начальная школа и физическая культура» .- Алматы, № 2

2015.-57-60с.

0,2 п.л.

6

Кыякбаева У.К.

«Қалдырған ізің мәңгілік» 

 

Хабаршы № 4, Абай атындағы КазУПУ Алматы, 2014.-47-50с

0,2 п.л.

7

Кариев А.Д. Тұрғанбаева Б.Ш.

«Оқушыларға  құқықтық мәдениетті қалыптастырудың негізгі бағыттары»

Научный журнал Павлодарского государственного университета имени Торайгырова – Вестник ПГУ,  Педагогическая серия.- Павлодар, № 1,  2015.- 227-234с., 0,4 п.л.

0,4 п.л.

8

Kariyev A.D

Using interactive methods of teaching in training of future teachers

Хабаршы Вестник,Серия «Педагогические науки» 2015, №2, 58 – 60 С.

0,2 п.л.

Итого:

1,5  п.л.

1.2 научные статьи в других изданиях Республики Казахстан

1

Боранкулова Д.М.

 

Кошербаева Ш.С.

Зайсан ауданының ауыл шаруашылығы геожүйелер экологиясы

Гография  в школах и вузах Казахстана.

Республиканский научно- методический журнал. Март – Апрель №2. 2015.-20 -22с.

0,2 п.л.

2

Шардарбеков Д.Ш.

Қазіргі замандағы қазақ патриотизмінің өзекті мәселелері

«Жеке тұлғаны  рухани – адамгершілік тұлғадағы дамытудағы патриоттық тәрбиенің маңызы» атты  РҒПК. Респ. Онлайн семинар  Ақтау 2015..

0,3 п.л

3

Шардарбеков Д.Ш.

Педагог біліктілігі – шеберліктің бастауы

Республикалық ғылыми – әдістемелік журнал. БІЛІКТІ ПЕДАГОГ №1. 2015.-47-52с.,

0,3 б п.л.

4

Шардарбеков Д.Ш.

Қарсыбаева А

«Жаратылыстану пәндері бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары»

Педагог біліктілігі – шеберлік бастауы «Білікті педагог» журнал Усть – Каменогорск 2015.-89-91с.,

0,2 б.п.л.

5

Кошербаева Ш.С.

Педагогикалық өлкетанудың маңызы мен мүмкіндіктері

Гография  в школах и вузах Казахстана.

Республиканский научно- методический журнал. Март – Апрель №1. 2015.-20 -21 с.

0,2 п.л.

6

Увалиева Ш.Д.

Зеленая экономика – новый вектор устойчивого развития РК

ISSN 1560-1749 Международный научно-педагогический журнал «Высшая школа Казахстана». № 4(1)/2015 г.,  стр. 47-50.

0,25 п.л

 

7

Кудайназарова А.А.

Білім беру процесіндегі ұлттық тәрбие мен құқықтық тәрбиенің ролі

ISSN 1560-1749 Международный научно-педагогический журнал «Высшая школа Казахстана». № 4(1)/2015 г.,  стр. 63-68.

0,37 п.л.

8

Макашева Э.Ж.

Наклонная камера нового поколения для уборочных машин: аспект разравнивания биологической массы

ISSN 1560-1749. Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время».  1-3 октября 2015 г.,  стр. 72-79

0,1 п.л

9

Альчимбаева А.С.

Фермерлік ша-руашылықтарға арналған жинау кешенінің мате-матикалық моде-лі.

Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал- қосымшасы «ІЗДЕНІС» №1, 2015. 

0,25 п.л.

 

10

Альчимбаева А.С.

Пути повыше-ния безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Респупаблики Казахстан.

№3 «Высшая школа Казахстана» 2015, 258-262 стр.

0,31 п.л.

 

11

Альчимбаева А.С.

Автокөлік ағындарының қоршаған ортаны ластауға тигізетін әсері.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті «ІЗДЕНІС» журналына, 2015 

0,37 п.л.

Итого:

2,85 п.л.

1.3 научные статьи в научных изданиях других стран

1

 Абсатова М.А. Усенова А.М. 

 

«Идея социальной успешности личности в трудах казахских мыслителей»

II международной научно-практической конференции по теме «Актуальные вопросы психологии и педагогики в современных условиях»  Сборник,  г. Санкт-Петербург, 2015.- 98-100 с.,

0,2п.л.

2

Кыякбаева Улбосын Козыбаевна

Некоторые особенности применения развивающих игр на уроках математики в начальной школе

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.  г. Москва. Научный журнал  SCIENTIFIC JOURNAL  № 6 2015 Часть 2, 330-334 с.-

0,3п.л.

3

КариевА.Д.

«On the features of the content of education in the kazakh folk pedagogy»

Педагогический профессионализм в образовании : сб. науч. трудов XI Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 18–19 февраля 2015 г.) Мин-во образования и науки РФ, Часть III. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015, С.254-258

0,2 п.л.

4

Бекмагамбетова Р.К.

Перспективы сотрудничеств а   тюркских стран в области воспитания подрастающего поколения

Труды Всероссийского съезда востоковедов, посвященного  125 летию со дня рождения выдающегося востоковеда   Ахмет-Заки Валиди Тогана. – Уфа, 2015.-7-10 с.-.

0,2 п.л

5

Акрамова А.С.

«Элементы казахского фольклора в начальном математическом образовании»

Вестник, Педагогики и психологии Киевского университета им. Б.Гринченко (Украина), № 15 2015.-36-39 с., .

0,2 п.л.

6

Акрамова А.С. Айдарханова Д.

«Наследие и самобытность тюркской народной педагогики»

Вестник Педагогики и психологии Киевского университета им. Б.Гринченко (Украина), № 15–2015.-

98-101 с.,

0,2 п.л.

7

Акрамова А.С., Адильбекова А.Т.

 «Роль семьи в развитии личности ребенка»

Вестник Педагогики и психологии Киевского университета им. Б.Гринченко (Украина), № 15–2015.- 105-108с.,

0,2 п.л.

8

Zh. S.Adirbekova, а. D. Kariyev, a. O. Duisenbayeva, a. T. Tuzdybaeva

The system of education as a condition of development of personality.

 Международной научно-практической конференции «общество, личность, медицина, образование: социогуманитарные проблемы», посвященной 80-летию НГМУ и 45-летию кафедры педагогики и психологии НГМУ 22 октября 2015 года. Новосибирск 2015. -39-45 с.,

0,3 п.л

9

Ibashova M.S., Kariyev А.D., Duisenbayeva A.O., Adirbekova Zh.S., Tuzdybaeva A.T.

 

The experimental and psychological research at anorexia nervosa science and world.

 

International scientific journal

  9 (25), 2015, Vol. II

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

Volgograd, -25-29с,

0,3 п.л

10

Ундербаев М.С.

Теоретические исследования физической модели машин и механизмов с запаздывающей обратной связью от действия единичного толчка.

Инженер научно-образовательной и производственный журнал. Эксплуатация автомобильного транспорта. Бишкек 10/2015 ISSN 1694-6006 977 1694-600.

0,3 п.л.

11

Макашева Э.Д.

To the research inclined camera of harvesting machine.

Международный научно-практический и информационный журнал №2 2015 год стр. 14-17.

0,1 п.л

Итого.

2, 3 п.л.

1.4 тезисы докладов на Международных конференциях

1

Мусабаева У.К.

Екі негізді сөйлемдер және оның құрылымдық сипаты мен функционалдық

Материалы международной научно – методической конференции «Казахский язык в системе коммуникативной культуры: практика и проблемы» Алматы,2015

0,2п.л.

2

 

Рахманова Н.М.

 

Қоғамдық  санадағы  өзгерістердің  түркілік  болмысқа  ықпалы

ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Қазмемқыз ПУ,   22 мамыр, 2015.-25-27бб.,

0,2 п.л.

3

Дуйсенбаева А.О.

Психолог қызметінің оқушы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудағы алатын орны

«Психологиялық қызметтің ғылыми-қолданбалы негіздері: қазіргі жағдайы, даму перспективасы мен мәселелері» атты халықаралық конференция материалдары-  14-15 мамыр 2015 жыл Абай атындағы ҚазҰПУ Алматы 2015.-79-83бб.

0,3 п.л.

4

Кыякбкаева У.К.

Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа  баулудың жолдары

 

«Жастар және Қазақстан дамуының әлеуметтік-мәдени векторлары: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» атты халықаралық ғылыми-практикалық студенттер конференциясы. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ  ұлттық техникалық университеті.

08.04.2015.- 63-66 бб.

 

0,3 п.л.

5

Кыякбкаева У.К.

Студенттерге  патриоттық тәрбие берудегі өткен тарихымыздың алатын орны.

 

«Жастар және Қазақстан дамуының әлеуметтік-мәдени векторлары: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ» атты халықаралық ғылыми-практикалық студенттер конференциясы. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ  ұлттық техникалық университеті.

08.04.2015.- 89-91 бб.

 

0,2 п.л.

6

Кыякбкаева У.К.

Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясы арқылы жастарды отансүйгіштікке  тәрбиелеудің маңызы.

 

 

.«ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ – 13: «Нұрлы жол»- еліміздің индустриалдық-инновациялық және әлеуметтік-экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

16-17.04.2015.-  285-288 бб.

 

0,2 п.л.

7

Тасымов А.Т.

 «Академик Ә.Т.Қайдар: тіл білімі мәселелері және диалектология»

Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі және түркі әлемі халықаралық ғылыми конференция материалдары

2015.-50-51 бб.

0,3 п.л.

8

Тасымов А.Т.

«Білім беру және ғылым интеграциясындағы инновациялық технологиялардың маңызы» 

Профессор Ә.Р.Сәтұлының 85 жылдығына арналған «Қазақ тілі коммуникативтік мәдени жүйеде: теориясы мен практикасы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.  2015.- 89-93бб.,

0,3 п.л.

9

Тасымов А.Т.

« Ауызекі сөйлеу тілі жайлы бірер сөз» 200-202 беттер.

Алматы университеті «Болашақ мамандардың ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Алматы, 2015.- 45-47бб.

0,2 п.л.

10

Рахманова Н.М.

Тағлым мен тәлім

Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған «ҚРмемлекеттік тіл саясаты және қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы, 2015.-64-67бб.

0,2 п.л.

11

Рахманова Н.М.

Қазіргі замандағы әңгімелердегі өнер адамының ішікі психологиялық тартысы

MATER3ALS OF INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE

CUTTING-EDGE SCIENCE-2015, 11 -14 С.

0,2 п.л.

Итого:

2,6 п.л.

 

1.5 тезисы докладов на Республиканских конференциях

1

Токкулинова Г.К.

«Нравственно-духовное формирование личности обучающегося»

Республиканская научно практическая конференция «Современные и актуальные проблемы педагогики, психологии и этнопсихологии в образовательной системе»Алматы, КазНПУ им. Абая2015.- 155-158с.,

0,2 п.л.

2

Токкулинова Г.К.

«Дене тәрбиесі және дене мәдениеті жайлы түсінік»

Республикалық ғылыми конференция «Қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогика,психология,этнопсихологияның өзекті мәселелері» Алматы Абай атындағы ҚазҰПУ 16 қаңтар 2015.-56-59с.,

0,2.т.

3

Акрамова А.С.

«Этноматематический материал на уроках в начальных классах»

Материалы Республиканской научно-практической конференции: «Актуальные проблемы начального и дошкольного образования», 23 января 2015. Петропавловск, СКГУ им. М. Козыбаева, 56-61с.,

0,3 п.л.

4

Кыякбаева У.К.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері

«Болашақ мамандардың ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру» атты студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-практикалық конференция. «Алматы университеті».   2015 .-  23-26 бб.

 

 

 

0,2 п.л.

Итого:

0,9 п.л.

1.6 тезисы докладов на региональных и межвузовских конференциях

1

Казиев О.К.

 

Көшпелі қазақ отбасында бала асырап алу мәселелеріндегі әйелдің құқықтық мәртебесі

Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары Қазақстан Респу-бликасының Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттаров Раушанбек Боранбайұлының 75 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материал-дары 11-12 желтоқсан 2015 ж.

0,31 п.л.

Итого:

0, 31

 

 

Список статей, изданных в журналах  с импакт-фактором в 2015 г.

Ф.И.О.  авторов публикации

Название статьи

Журнал, издательство, город, № журнала

Импакт-фактор журнала

Ссылка

1

Marfuga Absatova.

Аkkenzhe Ussenova

Alma Ordahanova

АdletKariyev

Ainur Duisenbayeva

Social Success of Future Primary School Teachers in the

Process of Professional Training

 

Mediterranean Journal of Social Sciences

MCSER Publishing, Rome-Italy

ISSN 2039-2117 (online)

ISSN 2039-9340 (print)

Mediterranean Journal of Social Sciences

 

Scopus = 0,145
Global Impact Factor = 0.377

Vol 6 No 6 S4

7 December-2015

2

Кыякбаева У. К.

Некоторые особенности применения развивающих игр на уроках математики в начальной школе

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.  г. Москва.

 

.Научный журнал  SCIENTIFICJOURNAL 

№ 6 2015 Часть 2, С.330-334

Импакт фактор РИНЦ – 1,340

3

Ундербаев М.С.

Transients Machines by a Factor of Delayed Feedback K>1.

Medwell Journals.  Research Journal of Applied Sciences 10 (2): 70-74, 2015 ISSN: 1815-932X. (импакт фактор Scopus).

ISSN: 1815-932X.

Scopus

4

Увалиева Ш.Д.

 

Перспективы развития зеленой экономики в Республике Казахстан: глобальные и региональные аспекты.

Научный журнал «European science» № 9 (10), 2015 г. Издательство «Проблемы науки»

ISSN 2410-2865

European science

 

 

Список публикаций и выступлений в СМИ, на радио, телевидении и т.д.

в 2015 г.

Ф И О

авторов

Дата

Название СМИ

 

Название статьи или выступления

1

Тасымов А.

15.07.2015

Ана тілі газеті.№30.

Қазақ тілі емлесіндегі кейбір мәселелер

2

Қыяқбаева Ұ.Қ.

19.02.2015

«Хабар» агенттігі АҚ Алматы филиалы

Электронды оқулықтардың білім сапасын арттыруға ықпалы бола ма?

3

Аманғалиева С.Т.

Наурыз 2015ж  №2(51)

«Қазақстан патриоты» журналы

Мақсатымыз-отаншыл ұрпақ өсіру

4

Уайдуллақызы Э.

Наурыз 2015ж  №2(51)

«Қазақстан патриоты» журналы

Ұлт ұйытқысы

5

Астемес Г.

Наурыз 2015ж  №2(51)

«Қазақстан патриоты» журналы

Топ жарған

6

Найманбай А.А.

17.04.2015

«Қала мен дала» республикалық, қоғамдық әлеуметтік басылым

Ақылына көркі сай

(Университет Аруы-2015)

7

Шілдебай С.Қ.

19.04.2015

«Алаш айнасы» сайт

Қазақ "қыз қылығымен" деп айтқанда оның еркекті тартар сүйкімділігін айтса керек

8

Найманбай А.А.

24.04.2015

«Қала мен дала» республикалық, қоғамдық әлеуметтік басылым, «дала нюс» сайт, тудей кз сайт, «Таң» каналы,  Қазақстан арнасы «Таңшолпан» бағдарламасы

Алматы университетінің аяқдоп аламаны

9

Найманбай А.А.

24.06.2015

«Қала мен дала» республикалық, қоғамдық әлеуметтік басылым

«Ұлтты ұйытқан ана парасаты»

10

Шілдебай С.Қ.

19.07.2015

Қазақстан телеарнасы «Айтуға оңай»

Жанайдар Сәдуақасов туралы

11

Шілдебай С.Қ.

06.08.2015

 

 

 

"Мемлекет деген тек қана билік идеологиясы емес, халықтың идеялық біртұтастығы"

12

Калыбекова М.Ш.

 

04.11.2015

Арһар кз.

Шетелде өз күшімен оқып жүрген Қазақстан жастары аз

13

Батырбай Н.М.

1 май 2015

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Бірлік түбі-береке»

27 май 2015

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Құжат машақаты»

 

 

 

Публикации ППС за 2014 год

 

Ф И О

авторов публикации

 

Название  публикации

 

Выходные данные

 

 

Международные  конференции

 1. 1

Туркпенұлы Ж.

 

 

«Орыс тілді мектептерде  қазақ тілін  оқытудың өзекті мәселелері»

 

Materials of the X International scientific and practical conference, «Prospects of world science», - 2014.   Volume 5. Pedagogical sciences. Physical culture and sport.   Sheffield. Science and education LTD – 71-76с.0,3 п.л.

 1.  

Рахманова Н.М.

«Табиғи  құбылыстарды қабылдау»

Материали за   Х международна научна практична конференция Найновите постижения на европейската наука, г.София 2014.-34-37с., 0,2п.л.

 1.  

Рахманова Н.М.

«ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі көркемдік ұстанымдар»

Материалы XI международной научно-практической конференции  Сonductofmodernscience-2014, Англия, 18-20с.-0,2п.л.

 1.  

Рахманова Н.М.

«Салмақты ой-тұжырымдардың тереңдігі»

Материалы X международной научно-практической конференции  Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2014, Przemysl, 31-34с.-0,3п.л.

 1.  

Rakhmanova N. Buzaubagarova K. Tanzharykova A.

Ashimova M. 

Azibaeva B.

Regarding to the question of poetics of kazakh heroic epic"

2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching DECEMBER 11 – 13, 2014 Dubai – United Arab Emirates

FULL PAPER ACCEPTANCE LETTER

20 May 2015. 0,4п.л.

Ближнее зарубежье

 1. 6

Жаркынбаев С.Ж.

«Бескоалиционная линейно-квадратичная игра трех лиц при неопределенности»

VIIМеждународная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Развитие» экономических систем. Севастополь, Амур.2014.-117-124 с. 0,3 п.л.

 

 1. 4

Жарқынбаев С.Ж

«Cуществование решения бескоалиционный линейно-квадратичной игры трех лиц при неопределенности»

Сборник тезисовКММК-2014,г.Судак, РФ 83-84 с. 0,1 п.л.

 

 

 

 1. 5

Жарқынбаев С.Ж

«Игры с «разделенными» функциями вымгрыша»

Сборник тезисов, КРОМШ – 2014, г.Судак, РФ  21-30 сентября, 63-65 с.0,1 п.л.

 1. 6

Жарқынбаев С.Ж

«Существование решения бескоалиционной  линейно-квадратичной  игры трех лиц при неопределенности»

Сборник тезисов, КРОМШ – 2014, г.Судак, РФ 21-30 сентября, С. 71-73.-0,1

 1.  

 

Қияқбаева Ұ.Қ.

«Жаңа тұрпаттағы мұғалімнің тұлғасы»

 

 

Вестник.  Кыргызский государственный   университет им.И.Арабаева        Кыргызстан. Бишкек. 2014.-62-64с. 0,2 п.л.

 1.  

Кыякбаева Ұ.Қ

«Дарынды баланы дамытудағы отбасы мен ынтымақтастығының маңызы»

Вестник.  Кыргызский государственный   университет им.И.Арабаева        Кыргызстан. Бишкек. 2014.-78-81с.0,3 п.л.

 1.  

Мейрамбек К.

 

Маркетинг непроизводственной сферы услуг в Казахстане.

Материалы IV международной научно-практической конференции «Мировая наука и современное общество: актуальные впоросы экономики, социологии и права» часть. Саратов, Россия. 12-14 стр.

 1.  

Ахметова Д.А.

 

Борьба с коррупцией в административных правовых отношения.

Материалы IV международной научно-практической конференции «Мировая наука и современное общество: актуальные впоросы экономики, социологии и права» часть. Саратов, Россия. Часть 1, 13-15 стр.

 1.  

Казиев О.К.

к.ю.н., старший преподаватель

ҚР тауарлар мен көлік құралдарына қатысты жүргізілетін операциялары және негізгі кедендік рәсімдеу тәжірибесі

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права собственност  и иных вещных прав» 21 февраля 2014 г. 145-148 стр.

 

Международные  конференции, проводимые в  РК

 1.  

Кульбаев Т.С.

«Қазақстанды зерттеу қоғамының мұражай ісін ұйымдастыруы»

Халықаралық конференция. Қостанай қаласы, 2014.- 37-41б., 0,2 б.т.

 1.  

Туркпенулы Ж.

«Интерактивные методы обучения в профессиональной подготовке бакалавров дошкольного обучения и воспитания»

«Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Алматы, «ҚазМемҚызПУ»   2014.- 491-493бб., 0,2 б.т. 

 

 1.  

Токкулинова Г. К.

«Проблемы нравственно-эстетического воспитания

Студенческой  молодежи» 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Заманауи педагог мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері» ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2014.-155-158 бб., 0,2б.т.

 1.  

Токкулинова Г. К.

«К вопросу о проблемном подходе к организации учебных занятий в вузе» 

«Социально-экономическое развитие региона в условиях рецессии: роль и значение вузов» Меж. Научно-практич. Конференция, Казахстанский инновационный университет – Семей,  2014.- 203-206  с.0,2п.л.

 1.  

Усенова А.М.

«Гуманность как нравственое качеству социольно – успешной личности»

 Қазақстан халықаралық білім беру  кеңістігінде  жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Абай атындағы ҚазҰПУ,  2014.  – 89-92бб., 0,2б.т.

 1.  

Селкебаева А.Т.

«Талап» қоғамының қызыметінің тарихынан

Сборник международной научно – практической конференции «Социально – экономическое развитие региона в условиях рецессии: роль и значение вуза», Семей -2014 г,

110- 114 С., 0,25 п.л.б

 1.  

Ахметова Д.А.

 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушы-лардың профи-лактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын-алу

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет «Білім жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық технологияның дамуы-мамандар даярлаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылым-тәжірибелік конференция. Шымкент 2014. 358-360 бет.

 1.  

Ахметова Д.А.

Агрессивті балалармен жұмыс жасау ерекшеліктері

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық инстиуты «Қазақстан -2050» статегиясы  -жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты халықаралық ғылым-тәжірибелік конференция. Шымкент 2014ж. 14-15 қараша, 34-37 бет.

 1.  

Батырбаев Н.М.

м.ю.н., ст.препод.

ҚР Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құқықтық таным тұрғысындағы түсінігі

Қ.А.Ясауй атындағы ХҚТУ-дың «Қазақ мемлекеттігінің хронологиясы, құрылымы және заңдылығы туралы мәселелер» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция жинағы. 2014.

 

Республиканские конференции

 1. 6

Рахманова Н.М.

«Болашақшыл рухани қазына»

 Ұлт қайраткерлері және отандық көсем сөз. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конферен.жинағы, Астана-2014.-178-182бб., 0,3 б.т.

 1. 7

Рахманова Н.М.

«Күнікейдің жазығы» повесінің көркемдік-эстетикалық әлемі

Ж.Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Алаш мұраты және Ж.Аймауытов мұрасы»  атты ғылыми- тәжірибелік конференция, Астана 2014.-187-193бб., 0,4 б.т.

 1. 8

Рахманова Н.М.

Найманбаев А.А.

«М.Әуезовтегі қорғансыздар болмысы»

«ҚР Филологиялық білім мазмұнын модернизациялау» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы- 2014.-141-144бб., 0,2 б.т.

 1. 10

Астемес Г.К.

Орталық Азия аймағындағы  қауіпсіздік мәселелерінің шешілуіндегі  ұйымдардың рөлі. 

 

«Нұрпейіс оқулары» аясында  өтетін «Қазақстан жолы 2050 және  тарих ғылымы: жетістіктері  мен болашағы» атты  халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. ҚазМемҚызПУ,Алматы, 2014.-98-101с., 0,2 б.т.

 1. 11

 Найманбаев А.А.

 

1.       «М.Әуезовтегі қорғансыздар болмысы»

 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасының филологиялық білім мазмұнын модернизациялау» атты  республикалық ғылыми – теориялық конференциясының материалдары. ҚазМемҚызПУ, 14 қараша. 2014.-141-144 бб., 0,2 б.т.

 1. 12

Ахатаева Г.Б.

Мектеп менеджерінің қызметі

ҚазМемҚыз.ПУ.Университеті-нің 70 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары: Қазақстан жолы – 2050» тарих ғылымының жетістіктері мен болашағы»  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияАлматы, 2014.-105-109 с., 0,2б.т.

 1. 13

Ахатаева Г.Б

«Е.Бекмаханов зерттеулеріндегі К. Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің барысы»

Абай атындағы ҚазҰПУ-і

 «ХХІ ғасырдағы толеранттық педагогикасы – даму жолдары» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Алматы,  2014.-199-201с., 0,1 п.л.

 1. 14

Кыякбаева У.К.

«Ғылым жолына жетелеген рухани әкенің ғибратты ғұмыры»

2.        

Көрнекті ғалым-ұстаз Р.М.Қоянбаевтың 75 жылдық мерей тойына арналған Ғылыми-практикалық конференция жинағы, Алматы 2014.89-92с., 0,2 б.т.

 

Журналы   ВАК

 1. 10

Усенова А.М.

«Табыстылық ұғымының педагогикалық тұрғыда  қарастырылуы»

Хабаршы  № 3,4 «Қазақ Білім академиясының баяндамалары». Қарағанды, 2014.,.56-60 бб., 0,2 б.т.

 1. 12

Астемес Г.К.

«Қазақстан,Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің қарым-қатынастары»

«Қазақ тарихы»  журналы, Алматы, №2 2014.- 36-38 бб., 0,2б.т.

 

 1. 13

Астемес Г.К.

The development of collaboration between Kazakhstan and uzvekistan

ҚазМемҚызПУ, Хабаршы №3,      2014.-85-88 с., 0,2 б.т.

 1. 19

Кыякбаева У.К.

«Қалдырған ізің мәңгілік» 

 

Хабаршы № 4, Абай атындағы КазУПУ Алматы, 2014.-47-50с., 0,2 б.т.

 1. 23

Рахманова Н.М.

«Көкшетау» поэмасындағы хан Абылай және Адақ бейнелері»

Вестник №3-4 Кокшетауского государсвенного университета  имени Ш.Уалиханова 2014.-240-244с., 0,3п.л.

 1. 24

Рахманова Н.М.

«Табиғат, адам, қоғам тұтастығының көрінісі»

Вестник КазНПУ им.Абая,

Серия «Филологические науки»  № 1, (47), 2014.-101-104с., 0,3 п.л.

 1. 25

Рахманова Н.М.

«Азатшыл аңсар»

Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл ғылыми-әдістемелік журналы № 5, 2014.-2-4бб., 0,2п.л.

 1. 26

Ибрагимова З.А.

Оқушыларға өсімдік танудан білім мен тәрбие беруде халықтық педагогика мқраларын пайдалану

«Пойск» Научный журнал, серия гуманитарых наук, Алматы, 2014 ,

205- 210 С., 0,3 п.л.

 1. 21

Ибрагимова З.А

Биологиядан жүргізген «Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестермен танысу» атты сыныптан тыс жұмыс түрі

«Пойск» Научный журнал, серия гуманитарых наук, Алматы, 2014 ,

211 – 216 С., 0,4 п.л.

 

 

 

Статьи, изданные в журналах с импакт-фактором

Ф. И. О.

авторов публикации

Название

статьи

Выходные данные

1

Bekmagambetova R..

Leadership Training of Preschool Children0,1 п.л.

 

Springer Proceedings in Complexity ISSN: 2213-8684, 2014,

Scopus = 0,145
Global Impact Factor = 0.577, 0,4п.л.

2

Kerimbayev N.

Akramova,A.

SuleimenovaJ.

E- learning for ungraded schools of Kazakhstan: Experience, implementation, and innovation 0,1 п.л.

Educ Inf Technol DOI 10.1007/s10639-014-9331-y, Springer, 2014.  Импакт-фактор 0,364. 0,4 п.л.

3

Уайдуллақызы Э.

Formation Of Information and Professional Competence Of Primary School Teacher

Life Science Journal 2014;11(10s): 133-140 (ISSN:1097-8135)

0,4 п.л.

4

Kariyev A.D.

Turganbayeva B.

Slambekova T.

Zheldybayeva  B.,

Kabdualiyeva A.

 

Model of Formation of Teacher’s Readiness to Learning on the Base of Interactive Methods as the Conditions of Creation of Students Abilities0,1 п.л.

Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 190, 21 May 2015, Pages 353–357

(Proceedings of 2nd Global Conference on Psychology Researches (GCPR-2014) 28-29 November 2014, University of Barcelona, Barcelona, Spain 28-29 November 2014,

ISSN: 1877-0428

Scopus 4.278

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.420

SCImago Journal Rank (SJR): 0.156, 0,3п.л.

5

Ahmet Kuliash

Rakhmanova Nurzhanat

 Abdykalyk  Kunimzhan

 

Cognitive poetics as a method of text analysis and construction

Life Science Journal 2014;11(10s): 133-140 (ISSN:1097-8135)

0,4 п.л.

6

Tokkullinova G.K.

Education of Tolerant Personality of a Future Specialist as the Social-Pedagogical Phenomenon0,1 п.л.

International Education Studies; Vol. 8, No. 2; 2015 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039

SJR 0.131

ScopusICDS -7.345

Published by Canadian Center of Science and Education

Accepted: November 24, 2014 Online Published: January 28, 2015.-0,4п.л.


 

 

 

Список изданных в 2014 г. Учебников, учебных пособий

 

Ф И О

авторов  учебного пособия

Название  учебного пособия

 

Выходные данные

1

Кульбаев Т.С.

«Өшпес даңқ. Қазақстанның 100-ші және 101-ші ұлттық атқыштар бригадаларының жауынгерлік жолы» (1941-1945ж.ж.) 

Алматы: Азия-Арна, 2014.- 480 б., 30 б.т.

2

Тасымов А.

Қазақ диалектологиясы

Алматы: «Оқу құралы» 2014.- 9,8 б.т.

3

Түрікпенұлы Ж.

«Кәсіптік бағдар» 

Алматы: «Эверо» баспасы, 2014 .– 138б., 8,6 б.т.

4

Ахатаева Г.Б.  

 

«Мектепте жалпы тарих пәнін оқытудың әдістемесі» Абай атындағы ҚазҰПУ

«Ұлағат» баспасы,  (ЖОО студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал) Алматы, 2014.- 86б.,   5,4 б.т.

5

Уайдуллақызы Э.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-кәсіби құзыреттілігін дамыту жолдары

Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2014.-60 с.

3,75п.л.

 

 

Выступления преподавателей университета в СМИ

Фамилия, имя, отчество

Дата

Название

Тематика выступления

 1.  

Туркпенұлы Жолмухан

09 10.2014

Түркістан газеті, №3

 

«Тәжібаев Аймауытовтың үмітін толық ақтады»

 1. 1

Найманбай А.

24.07.2014

Алматы ақшамы, Тудей кз. Сайт

Алматы университеті түлектермен қоштасты

 1. 2

Найманбай А.

11.07.2014

Алматы ақшамы, Тудей кз. Сайт

ЕАЭО-ның студенттерге қандай пайдасы бар?

 1. 7

Қыяқбаева Ұ.Қ.

9.12.2014

Алматы ақшамы

Қалдырған ізің мәңгілік... Көрнекті ғалым Р. Қоянбаевтың туғанына75 жыл толуына орай

 1. 8

Шілдебай С.Қ.

31.01.2014

«Қазақ әдебиеті» №5(3377)

Мәңгілік Ел-хақ мұрат: немесе Тұтас түрік елі идеясынанМәңгілік Ел ұлттық идеясына дейін

 1.  

Батырбай Н.М.

11.10.2014

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Тегі, аты-жөнді ұлттық  дәстүрлі нақышқа өзгерту»

 

 1.  

Батырбай Н.М.

22.11.2014

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Алаяқтыққа қарсы күрес»

 1.  

Батырбай Н.М.

1.05.2015

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Бірлік түбі-береке»

 1.  

Батырбай Н.М.

27.05.2015

«Айтуға оңай» бағдарламасы, Казақстан Ұлттық телеарнасы

«Құжат машақаты»

 

 

 

Публикации ППС за 2013 год

 

Ф И О

авторов публикации

 

Название  публикации

 

Выходные данные

 

 

Международные  конференции

 1. 1

BekmaqambetovaRozaKarpykovna

Theoretical Aspekt  of Development of Intellectual and Creative Potential of Prospective Teaccyers

Midde – EAST Journal of Scientic Research 15

(9 ): 1219-1223, 2013

 1.  

Бекмагамбетова Р.К

Роль семьи в формирова -

нии готовности ребенка к школьному обучению

Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07-15 lipca 2013 roku

 6-8 stran

 1.  

Бекмагамбетова Р.К

Социализация дошкольника в условиях семьи

Materialy IX Mezinarodni vedecko- prakticka conference 27 srpna -05 zari 2013 roki. 75-79 stran

Ближнее зарубежье

1.

Жаркынбаев С.Ж.,

 

 

 Гарантированные равновесия в бескоалиционной игре трех лиц при неопределенноости

VIIМеждународная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Развитие» экономических систем. Севастополь, Амур.2013.-140-153 с. 0,3 п.л.

 

2.

 Жаркынбаев С.Ж.,

Жаукенова Б.А.,

Барахан А.

 

Гарантирующие равновесия возражений и контрвозражентий

VIIМеждународная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Развитие» экономических систем. Севастополь, Амур.2013.-147-153 с. 0,3 п.л.

 

3.

Жарқынбаев С.Ж

«Игры с «разделенными» функциями вымгрыша»

Сборник тезисов, КРОМШ – 2014, г.Судак,РФ  21-30 сентября, 63-65 с.0,1 п.л.

4.

Жарқынбаев С.Ж

«Существование решения бескоалиционной  линейно-квадратичной  игры трех лиц при неопределенности»

Сборник тезисов, КРОМШ – 2014, г.Судак, РФ 21-30 сентября, С. 71-73.-0,1

5.

Бекмагамбетова Р.К

Воспитание лидерских качеств у детей дошкольного возраста в условиях семьи

Вестник.  Кыргызский государственный   университет им.И.Арабаева        Кыргызстан. Бишкек. № 2 ISBN654-5611 2013.-25-27стр

 

Международные  конференции, проводимые в  РК

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 Карменова Н.Н

 

 Алматы облысының табиғат ресурстарын пайдаланып туризмді дамыту жолдары

 «Қазақстанның кластерлі-инновациялық даму жағдайында туристік және географиялық өлкетану» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Алматы, 26-27 сәуір 2013. 88-91 бб

Карменова Н.Н.,

Пирмакова Ж.К.

 

Ақмола облысында туризмді дамыту мәселелері

«Қазақстанның кластерлі-инновациялық даму жағдайында туристік және географиялық өлкетану» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Алматы, 26-27 сәуір 2013. 92-97 бб

3.

Карменова Н.Н.,

Оразалыкова Н.Б.

 

Студенттерді туристік іс-қызметтерге даярлаудың педагогикалық шарттары

«Қазақстанның кластерлі-инновациялық даму жағдайында туристік және географиялық өлкетану» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Алматы, 26-27 сәуір 2013. 301-305 бб

 

Республиканские конференции

1.

Қыяқбаева Ұ.Қ.,

Муханғалиева Ш.Ч.

Жаңа тұрпатты мұғалім тұлгасы

Сборник международной научно – практической конференции: «Подготовка и непрерывное повышение квалификации учителей начальной школы к обучению русскому языкц в условиях 12-летней школы», посвященной 80-летию кандидата филологических наук, пофессора Каз НПУ имени Абая Рабиги Таурбаевны Мендекеновой. 20 декабря 2013 г. 103-108 стр

2.

 Қыяқбаева Ұ.Қ.

Дәулетжан Талшын

 Бастауыш сыныпта қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан оқыту.

 «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес ҚАЗАҚСТАНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ қайта құрудың қажеттілігі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Алматы- 2013.-73—76 бб

3.

Жұмабаева Ұ.А.,

Момбиева Г.А

Суицид

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес ҚАЗАҚСТАНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ қайта құрудың қажеттілігі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Алматы- 2013.-76—78 бб., 0,2 б.т.

4.

Қыяқбаева Ұ.Қ.

Жоғары оқу орындарында ұлттық тәрбие беру арқылы студенттердің рухани құндылықтарын қалыптастыру

«Жоғары оқу орындарында болашақ маман тұлғасының зияткерлік әлеуетін дамыту: мәселелер, ізденістер, болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар. Алматы- 2013. 92-93 бб.,

5.

 

Қыяқбаева Ұ.Қ.

 

Балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде көркем әдебиеттің маңызы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 материалдары.Алматы- 2013. 17- 19 бб.

6.

Қыяқбаева Ұ.Қ.

Жоғарғы оқу орындарында ұлттық тәрбие беру арқылы студенттердің рухани құндылықтарын қалыптастыру

 «Жоғарғы оқу орындарында болашақ маман тұлғасының зияткерлік әлеуетін дамыту : мәселелер, ізденістер, болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар материялдары. Алматы, 23 сәуір. 2013. 92-93 бб.

7.

Қыяқбаева Ұ.Қ.

Балаларды  адамгершілік –

ке тәрбиелеуде көркем әдебиеттің маңызы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.17-19 бб

8.

Карменова Н.Н.,

Ниетжанова Г.Е.

Павлодар- Екібастұз

 территориялық өнеркәсіп кешені

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.19-23 бб

9.

Қозбаев Ж.О.

Ақпараттық технологияны қолдану жолдары

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.23-26 бб

10.

Текесбаева Н.А.

Особенности создания и применения мультимедиа в образовательном

процессе ВУЗА

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.26-29 бб

11.

Ақжигитова Г.Ж.

Ауылдың мектебіндегі тәрбие жұмыстарында

 инновациялық технологияны пайдалану

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.31-34 бб

12.

Муканова Г.Б

О современном подходе к системе качества

 образования

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.38-39 бб

13.

Муканова Г.Б

Еще раз об образовании

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.65-68бб

14

Жұмабаева Ұ.А

Бастауыш сынып ана тілі сабақтарында оқушылар-

ды  рухани-адамгершілікке

тәрбиелеудің әдіс-

тәсілдері

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.39-42 бб

15

Темирова Ф.С

Тіл мен ойлау процесінің арасындағы психология-

лық байланыстар және жазбаша тіл арқылы оқушылардың ойлауын дамыту

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.53-55 бб

16

Темирова Ф.С

Өзін-өзі тану өзіндік сана-сезім, өзін-өзі  бағалау мәселелері

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.60-63 бб

17

Текесбаева Н.А.

Электронды оқыту –әдістемелік кешенін әзірлеу оқытушының басқару қызметінің құраушысы ретінде

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.63-65 бб

18

Айынова А.,

 Карменова Н.Н.

Информатика мұғалімдерінің біліктілігін көтерудің дидактикалық негіздері

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.71-73 бб

19

Айынова А.,

Алимағамбетова А.З

Ақпараттық технологияларды информатика пәнінде

 пайдалану жолдары

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.73-75 бб

20

Айынова А.,

Лайсханова Н.А.,

Саурова К.С

«Adobe Photoshop»

 графикалық редакторымен жұмыс істеу жолдары

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейнгі  дамудың стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстанда жоғары білімді қайта құрудың қажеттілігі» атты  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 15 наурыз 2013.75-77 бб

21

Мухаметкалиева Г.О.,

Оразова Б.Қ

Халық мұрасы – М.Әуезов драматургиясында

«Инновацияларды дамытудағы Қазақстан жастарының рөлі» Жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Алматы: 26-27 сәуір 2013

22

Батырбай Н.М.

 

Жаһандану кезеңіндегі құқықтық білім

берудің кейбір өзекті мәселелері

С.Демирель атындағы университетінің «Жаһандану кезеңіндегі мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері» атты халықаралық конференция жинағы. 2013 ж. 122-125 стр.

23

Абдукаримов С.А.

 

Кетек агрегатының қуаттылығына қарай газтурбиналы қондырғының (ГТҚ) қуатын анықтау. 

«ХХІ ғасырда ғаламдық сын қатерлер аясында инженерлік кадрларды даярлау»  халық-аралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. 12 апрель 2013 ж., 145-147.

 

Журналы   РК

1.

Ибрагимова З.А.,

Оразбаев Қ.И.,

Ибраимова А.А.

Жасөспірімдерді улы жәндіктерден сақтандыру

Ұстаз шығармашылығы. № 4 (87), 2013.

 59-63 бб

2.

 Ибрагимова З.А., Сексенова Д.Ұ., Оразбаев Қ.И.  Ибраимова А.А.

Жастарға жануартанудан білім мен тәрбие беруде халықтық педагогика мұраларын пайдалану

Ізденіс. № 3. 228-232 бет

3.

Мухаметкалиева Г.О.

Использование интерактивных методов обучения иностранному языку

Мектептегі шет тілі. № 3(63) мамыр/маусым 2013. 3-6  стр

4.

Бекмагамбетова Р.К

Актуальные проблемы интеллектуального развития будущих

 педагогов

Хабаршы.Вестник. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы. Серия «Начальная школа и физическая культура» № 2(37), 2013

5.

Бекмагамбетова Р.К

Физическое воспитание детей в условиях семьи

Хабаршы.Вестник. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы. Серия «Начальная школа и физическая культура» № 3 (38), 2013 67-70 стр

6.

Бекмагамбетова Р.К

 Актуальные проблемы повышения качества

 дошкольного образования

Хабаршы.Вестник. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы. Серия «Начальная школа и физическая культура» № 2 (37), 2013 10-12 стр

7.

Бекмагамбетова Р.К

Гендерное воспитание детей  в семье.

Сборник международной научно – практической конференции: «Подготовка и непрерывное повышение квалификации учителей начальной школы к обучению русскому языкц в условиях 12-летней школы», посвященной 80-летию кандидата филологических наук, пофессора Каз НПУ имени Абая Рабиги Таурбаевны Мендекеновой. 20 декабря 2013 г. 83-85 стр

8.

Умаргазинова Б.Т.

Абайдың қара сөздері арқылы оқушыларды психологиялық өмір сабағына тәрбиелеу.

Хабаршы.Вестник. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы. Серия «Начальная школа и физическая культура» № 2 (37), 2013 36-38 бб

9.

Әділбекова Х.К.

Халықтың мөрі басылған құндылық

Хабаршы.Вестник.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. №6 (48), 2013

19-21 бб

10.

Карменова Н.Н.,

Сиқымбаева А.Б

Ақмола облысының

 табиғат ресурстарының

 туризмді дамытудағы

мүмкіндіктері

Хабаршы.Вестник.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. №1 (43), 2013

140-143 бб

11.

Карменова Н.Н.,

Сиқымбаева А.Б

Маңғыстау облысы

 өнеркәсіп салаларының даму кезеңдері

Хабаршы.Вестник.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. №1 (43), 2013

121-124 бб

12.

Карменова Н.Н.,

Сиқымбаева А.Б

Маңғыстау облысындағы шаруашылық кешенінің қалыптасу жолдары және қазіргі жағдайы

География және табиғат. № 2  (62), 2013

13.

 Ибрагимова З.А.,

Оразбаев Қ.И.,

Ибраимова А.А.

 

 «Шипагерлік Баян» - бес жүз жыл бұрын жазылған берері көп құнды еңбек

Ұстаз шығармашылығы. № 5 (88), 2013.

16-18 бб

14.

Кыякбаева У.К.

Адамгершілік  қасиеттерге тәрбиелеу

Әлеуметтік және өзін - өзі тану. Педагогика. №2 (28), 2013.31 бет

15.

Альчимбаева А.С.

 

Өсімдіктерді тарау әдісін қолдана отырып дәнді дақылдарды жинау.

Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал- қосымшасы «ІЗДЕНІС»,  2013 ж. 235-238 бет.

 

16.

Абдукаримов С.А.

 

 

 

Вопросы совершенствования транспортировки газового сырья.

Вестник Казахского национального технического университета имени Сатпаева К.И. ISSN 1680-9211, №2 (96), 2013 г., 86-89 стр.

 

 

Статьи, изданные в журналах с импакт-фактором

Ф. И. О.

авторов публикации

Название

статьи

Выходные данные

1

Bekmagambetova R.K.,

KenzhebayevaT.B.,

Turganbayeva B. Z.

 Theoretical Aspects of Development of Intellektual and Creative of Proscpective Teachers

 

 Middle –East Journal of Scientific Research 15 (9): 1219-1223, 2013 (ISSN:1990-9233)

0,4 п.л.

 

 

Страница 1 из 4

Январь 2020
23
Четверг
00:41
Joomla календарь

Талапкерге

Лицензия

Лицензия Университета на право преподования на территории РК

Просмотреть

Кафедра «Бизнеса и права»

Ultimate Browsers Support Целью кафедры «Бизнеса и права»  является обеспечение высокого уровня подготовки бакалавров специальностей 5В030100-«Юриспруденция», 5В050600-«Экономика», 5В050800-«Учет и аудит», 5В050900-«Финансы», 5В05010-«Государственное и местное управление», 5В020100-«Туризм», 5В090100–«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», отвечающих требованиям современных стандартов.

Подробнее...

Кафедра «Педагогических специальностей»

Native RTL SupportКафедра педагогических специальностей уделяет большое внимание научной организации учебного процесса, ориентируясь при этом на те требования, которые выдвигаются рынком. Кафедра располагает современными образовательными программами, методическими разработками, включающими широкое использование современных персональных компьютеров и мультимедиа технологий.

Подробнее...

Go to top